Monthly Archive:: December 2017

Trong lời mưa rơi rào rào .. chỉ nghe chưởng Thịnh của Trần Mai Phong vù vù .. lời Thích trượng của Khâm Trấn ác ào ào ba kẻ gõ nhau chẳng đầy ba ba …