Monthly Archive:: July 2019

Búa nước

Búa nước

Một công ty sản phẩm xây dựng đã chọn cho phép nhà thầu đường ống của họ thiết kế hệ thống đường ống trong phòng máy nén khí của họ. Thay vì ra khỏi đầu tiêu …